Tommy Hilfiger DIAGONAL WASHBAG Toalettmappe black - lambburgercontest.com

Tommy Hilfiger DIAGONAL WASHBAG Toalettmappe black

ysFhnDHDQi

Tommy Hilfiger DIAGONAL WASHBAG - Toalettmappe black

Tommy Hilfiger DIAGONAL WASHBAG - Toalettmappe black

Materiale & vedlikehold

Overmateriale :  Polyuretan

Fôr :  Polyester

Produktdetaljer

Lukking :  Glidelås

Mønster :  Ensfarget

Artikkelnummer :  TO152H09B-Q11

Tommy Hilfiger DIAGONAL WASHBAG - Toalettmappe black Tommy Hilfiger DIAGONAL WASHBAG - Toalettmappe black Tommy Hilfiger DIAGONAL WASHBAG - Toalettmappe black
Carrement Beau Plisséskjørt hell rose
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Kan Lean omsetjast til eit universelt konsept?

Sammendrag
Hensikta med denne oppgåva var å utforske konseptet Lean, sidan dette er eit mykje nytta konsept i dagens arbeidsliv. Samt finne ut om det kan seiast å vere eit universelt konsept. Metoden i denne oppgåva er eit litteraturstudie av den normative litteraturen omkring Lean.

Lean handlar om å gjere prosessane i organisasjonane betre og skape ei endring på det kulturelle planet ved å skifte fokus over på verdiskaping. For å oppnå Lean i ein organisasjon skal ein fokusere på fem prinsipp, dette er verdi, verdistraum, flyt, pull og kontinuerleg forbetring. Ein rettar eit stort fokus mot feil og sløsing, for å kunne fjerne dette og dermed skape ein meir effektiv organisasjon. Det eksisterer ingen klar definisjon på Lean, men dette er positivt sidan ein då kan kontekstualisere konseptet til ulike organisasjonar. Der er motstridande element ved prinsippa innan Lean, som vil gjere overføring til alle organisasjonar og sektorar utfordrande. Dette vil spesielt oppstå når ein skal spesifisere verdi, auke flyt og avdekke kva som er muda. Det positive med Lean er at ein rettar fokuset over mot kva det er som tilfører verdi for kunden eller brukaren, samt eit stort fokus på kontinuerleg forbetring og god kommunikasjon i organisasjonane. Dette vil vere nyttig for at organisasjonar skal kunne tilpasse seg og oppnå gode resultat når samfunnet stadig er i endring. Funna peikar også på at det vil vere nyttig å ha eit større fokus på filosofien og tankegangen bak Lean, enn på berre verktøya.

Gjennom kontekstualisering kan ein tilpasse og omsetje konseptet Lean, slik at det kan nyttast i ulike sektorar. Det vil vere viktig å sjå på korleis ein best kan tilpasse det til organisasjonen, dersom ein har tatt eit val om å innføre Lean. Lean kan bli sett på som eit universelt konsept, men universelt i form av ein meta-standard organisasjonar kan nytte seg for organisering. Ein må ikkje ta konseptet bokstaveleg, men tilpasse det gjennom kontekstualisering.
 
The purpose of this thesis was to explore the concept Lean, because it is a frequently used concept in today's workplaces. The second aim was to determine if it can be said to be a universal concept. The method used in this thesis is a literature review based on the normative literature on Lean.

Lean is about making the processes in the organizations better and creating changes at a cultural level by shifting focus towards value creation. When implementing Lean in an organization there are five focus principles: value, value stream, flow, pull and perfection. There should also be a large focus towards errors and waste, in order to remove this, and in that way create more efficient organizations. In the literature, there is no clear definition of Lean. This is on the other hand positive, since it makes contextualizing of the concept into various organizations possible. In the transfer of Lean to all organizations and sectors, there will be some conflicting items. This will especially occur when one must specify value, increase flow and reveal what is muda. The positive sides of Lean are the focus towards what is actually adding value to the organization, the customer or client, as well as a strong focus on continuous improvement and good communication inside the organization. Lean will be useful for organizations in order to adapt quickly and achieve profit when society is constantly changing. The findings also point out that it would be useful to have a greater focus on the philosophy behind Lean, and not only on the tools.

Through contextualization one can adapt and translate Lean, so that it can be used in various sectors. It will be important to look at how to best adapt it into the organization, if one has decided to implement Lean. Lean can be seen as a universal concept, but universal in a form of a meta-standard. Organizations can used this when deciding on how to organize. One should not adopt the concept of Lean literally into the organization, but adapt it through contextualization.